Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông: Giải pháp giữ vững và phát triển tổ chức sản xuất để đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao
25/12/2020

Thực tiễn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gò Công Đông trong thời gian qua cho thấy, kinh tế tập thể mà nòng cốt là Hợp tác xã (HTX), nếu phát triển đúng hướng, sẽ là một yếu tố và động lực cơ bản góp phần tạo nền tảng thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới. Ðặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới (NTM) thì cần phải tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp, vì thế kinh tế HTX đã có bước phát triển mới về số lượng, hiệu quả; hoạt động được nâng cao, với đủ các loại hình dịch vụ thúc đẩy sản xuất kinh doanh ở khu vực nông thôn phát triển. Các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện nhìn chung cơ bản đã phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho bà con nông dân; một số HTX đã ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất và nhất là đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản như HTX Rau an toàn Tân Đông, HTX Dịch vụ nông nghiệp Tăng Hòa, Phước Trung…

Tuy nhiên, để giữ vững và phát triển tổ chức sản xuất trong tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Thiết nghĩ, trong thời gian tới huyện Gò Công Đông cần thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch vùng kinh tế của huyện thì cần phải điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển sản xuất hàng năm phù hợp với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Quản lý và tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch đã được phê duyệt, xây dựng cơ sở hạ tầng vùng quy hoạch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Xây dựng kế hoạch và thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển ngành, sản phẩm chủ lực của huyện. Bên cạnh đó, cần phải củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, quản lý trong nông nghiệp, nông thôn. Mỗi xã phải có ít nhất 01 HTX hoạt động hiệu quả và ít nhất 01 mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực giữa HTX nông nghiệp và doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả bền vững. Phấn đấu diện tích liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa HTX với doanh nghiệp phải đạt từ 50% trở lên tổng diện tích đất canh tác HTX quản lý. Phát triển mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có ít nhất 03 HTX ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Đặc biệt từng bước hình thành và phát triển các chuỗi giá trị trên nhiều đối tượng như:

Đối với sản xuất lúa thương phẩm chất lượng cao thì cần phải khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài huyện liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm với các HTX nông nghiệp, xây dựng các thương hiệu gạo Gò Công Đông; nâng cao hiệu quả mối liên kết sản xuất lúa chất lượng cao hiện có. Phấn đấu mở rộng diện tích liên kết sản xuất tiêu thụ lúa chất lượng cao trên địa bàn huyện đến năm 2025 đạt trên 40% diện tích canh tác lúa toàn huyện.

Thu hoạch lúa ở HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Tăng Hòa

Đối với sản xuất cây màu, cây ăn trái thì chú trọng mở rộng diện tích liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, tập trung chủ yếu ở các xã có diện tích đất trồng cây màu, cây ăn trái lớn. Phấn đấu đến năm 2025, diện tích liên kết các loại cây màu, cây ăn trái có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm chiếm trên 10% tổng diện tích đất gieo trồng toàn huyện. Phát triển các vùng liên kết sản xuất theo quy trình sản xuất an toàn (GAP), ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.     

Đối với chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phải khuyến khích, hỗ trợ các tổ hợp tác, các trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản quy mô lớn thành lập mới các HTX chuyên ngành, lĩnh vực tham gia vào chuỗi liên kết các sản phẩm chủ lực như: Heo, gà, tôm và hoàn chỉnh hồ sơ chứng nhận MSC trên con nghêu. Chú trọng phát triển chuỗi liên kết chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn sinh học, công nghệ cao, vùng an toàn dịch bệnh.

Ngoài ra, huyện cần phải tập trung xây dựng và quảng bá thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp để tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ. Phấn đấu đến năm 2025 huyện có ít nhất 04 - 05 sản phẩm OCOP. Đặc biệt, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao. Gắn công tác tuyên truyền với việc giới thiệu, phổ biến, nhân rộng các mô hình liên kêt hiệu quả các chuỗi sản phẩm chủ lực của địa phương, các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; các lợi ích, hiệu quả kinh tế từ việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; tuyên truyền các hộ nông dân chấp hành tốt cam kết thực hiện hợp đồng liên kết với HTX và doanh nghiệp.

                       

Lê Hồng Quân 

Liên kết Liên kết