Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ xây dựng triển khai Luật Thi hành án hình sự năm 2019.
15/12/2019

Thực hiện Kế hoạch số 390/KH-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn huyện như:  Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả; Nâng cao nhận thức về Luật, trách nhiệm triển khai thi hành Luật; đồng thời yêu cầu các cơ quan, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Nội dung cụ thể như tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tất cả CBCC-VC, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng, điều kiện, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cơ quan được phân công có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cụ thể được phân công. Công an huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này về tỉnh theo quy định./.

                                                                                                                                                                                                                                 Ngọc Thanh

Liên kết Liên kết