Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4.
01/08/2020

Thực hiện kế hoạch số 152 của Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện về Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2020, từ ngày 28/7 đến ngày 31/7/2020, Trung tâm chính trị huyện phối hợp với BCHQS huyện tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4.

 

 

Sau 04 ngày học tập nghiêm túc, lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 đã kết thúc tốt đẹp. Các học viên đã được quán triệt và bồi dưỡng những kiến thức về Quốc phòng- An ninh theo đúng tinh thần Thông tư số 38/2014/TT-BQP ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Ban hành Chương trình, nội dung; Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 gồm 7 chuyên đề Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam: về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Pháp lệnh Dự bị động viên và chuyên đề bổ trợ chủ quyền của Việt Nam đối với vùng đất Tây Nam Bộ.

Dù thời gian khóa học không dài, song các đồng chí học viên đã được trang bị những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Đó là những nội dung rất cơ bản giúp học viên nâng cao hơn nữa về nhận thức, vai trò, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, làm cơ sở để vận dụng trong tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị theo cương vị, chức trách được giao.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, có 99 đồng chí viết kiểm tra thu hoạch và 100% bài kiểm tra thu hoạch đạt yêu cầu đề ra, đủ điều kiện được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh dành cho đối tượng 4.

Phát biểu bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức-Quốc phòng, bà Nguyễn Thị Huỳnh Trang, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự nỗ lực và ý thức học tập của các đồng chí học viên. Với những kiến thức được trang bị, sau khóa học các đồng chí học viên sẽ nâng cao hơn nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các học viên cần tiếp tục nghiên cứu, cập nhập những kiến thức mới về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng và an ninh. Tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ lý luận, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm chung về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

TT Chính trị GCĐ

Liên kết Liên kết