Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ tăng cường công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, chính quyền điện tử, hướng đến xây dựng chính quyền số
15/01/2021

Trong năm 2021, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC được gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện với một số nhiệm vụ trọng tâm như: triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện, trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ CCHC xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành, phân công trách nhiệm. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị và chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình, ngay cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm, quán triệt đầy đủ sự chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện. Triển khai thực hiện Bộ Chỉ số CCHC và và đăng ký xã, thị trấn kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, chính quyền điện tử, hướng đến xây dựng chính quyền số và hướng dẫn nâng cao các chỉ số PAR Index, PAPI, PCI năm 2021, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh; trong đó, tập trung tuyên tuyền về TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 và TTHC thực hiên qua dịch vụ bưu chính công ích; Tiếp tục duy trì tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra công vụ, văn hóa công sở, kiểm tra CCHC theo hướng đột xuất. Xác định rõ địa chỉ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

 Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, đảm bảo văn bản ban hành kịp thời, đúng với quy định của pháp luật, phù hợp tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước của địa phương;  Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra và hệ thống hóa các VBQPPL, đảm bảo tính đồng bộ, hợp hiến, hợp pháp và khả thi của các VBQPPL,  Thường xuyên theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của huyện.

Kịp thời cập nhật các TTHC được tỉnh công bố, công khai, minh bạch các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và cập nhật trên Trang thông tin điện tử của huyện. Rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa các TTHC để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện. Thực hiện đồng bộ cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính thuộc huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, xã, thị trấn; thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức. Thường xuyên tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC. Phối hợp với ngành tỉnh có liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc huyện theo Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ. Xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân thông qua các hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, có hiệu quả; Thực hiện các quy định của pháp luật về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Hoàn thiện danh mục, bản mô tả vị trí việc làm sau khi có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền;

 Tăng cường các biện pháp để quản lý và đảm bảo nguồn thu, tập trung huy động các nguồn lực trong xã hội chi đầu tư phát triển. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong việc sử dụng có hiệu quả tài sản công, kinh phí từ ngân sách nhà nước; thực hiện đúng quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là việc công khai, minh bạch về tài chính, quyết toán và dự toán ngân sách xã, thị trấn hàng năm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 Tổ chức triển khai các chức năng của hệ thống phần mềm một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh một cách hiệu quả giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và tra cứu kết quả giải quyết TTHC. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và liên thông 4 cấp. Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng, về lợi ích, sự tiện lợi của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh, các tiện ích trong công tác cải cách TTHC mới tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết TTHC, như: sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, nộp hồ sơ qua mạng đối với các TTHC thực hiện mức độ 3, mức độ 4 của huyện và UBND xã, thị trấn….bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác CCHC, giúp người dân, doanh nghiệp được tiếp cận để hiểu rõ hơn về các nội dung công tác CCHC đạt hiệu quả trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

 

Nhật Lam

Liên kết Liên kết