Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ: đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
30/01/2021

Sáng 27/1, Ban chỉ đạo (BCĐ) 35 của huyện tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Công Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị. 

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2020, các cơ quan thành viên BCĐ 35 huyện, đã tập trung đẩy mạnh đồng bộ các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Việc tương tác giữa các lực lượng trong đấu tranh, phản bác bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Đã làm tốt công tác phối hợp cung cấp thông tin chính thống về tình hình bệnh dịch Covid-19 tới người dân; chủ động phản bác những thông tin sai sự thật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội. Thành lập, duy trì có hiệu quả các tài khoản của cơ quan, đơn vị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tại cuộc họp, thành viên BCĐ 35 của huyện đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân, đề xuất kinh nghiệm, giải pháp nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trên cơ sở dự báo, phân tích những thuận lợi, khó khăn sắp tới, BCĐ 35 huyện đề ra những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Dự báo kịp thời diễn biến tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhất là vấn đề liên quan đến Đại hội XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, những sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, huyện. Cùng đó, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, những kết quả đạt được trong phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng… của đất nước, của tỉnh; Tăng cường lãnh đạo, quản lý, định hướng công tác báo chí, xuất bản, văn hóa, nghệ thuật. Nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ 35, tổ thư ký giúp việc, nhóm chuyên gia, lực lượng cộng tác viên các cấp.

Phát biểu kết luận hội nghị, nhấn mạnh nội dung trọng tâm năm 2021, đồng chí Trần Công Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ 35 huyện đề nghị thời gian tới các cơ quan thành viên BCĐ 35 huyện tập trung nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tư tưởng CBĐV, nhân dân để tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác định hướng thông tin, tuyên truyền; tăng cường thông tin, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; tăng cường phối hợp thông tin, tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nhất là với thanh niên, học sinh.

Cùng đó, chủ động kiểm tra, gỡ bỏ thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội; Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện đẩy mạnh tuyên truyền về những thành tựu của đất nước, của tỉnh, huyện; những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần nhân lên yếu tố tích cực, đẩy lùi tiêu cực. Mặt khác, duy trì, nâng cao các chuyên trang, chuyên mục, chia sẻ thông tin chính thống trên mạng xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng đề nghị thành viên BCĐ 35, tổ Thư ký giúp việc BCĐ phát huy vai trò, trách nhiệm, các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đổi mới công tác giao ban, nắm tình hình nhằm thực hiện tốt công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Mỹ Phượng

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Liên kết Liên kết