Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020
07/02/2020

Ngày 17/01/2020, UBND huyện ban hành Quyết định 174/QĐ- UBND kèm theo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2020.

 Theo đó, kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2020 nhằm mục đích tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành đạt hiệu quả, chất lượng, đi vào nề nếp, đẩy mạnh cải cách TTHC góp phần nâng cao chất lượng thể chế, gắn công tác kiểm soát TTHC với xây dựng thể chế, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần phòng, chống tham nhũng một cách có hiệu quả.

Công khai, minh bạch các TTHC, nâng cao trách nhiệm của cơ quan giải quyết TTHC, chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của các đơn vị, đảm bảo tính khách quan, kịp thời, chính xác và chấm dứt tình trạng yêu cầu bổ sung hồ sơ ngoài quy định. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo đúng quy định.

Để triển khai kế hoạch đạt hiệu quả, UBND huyện giao Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì xây dựng các văn bản thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ; kiện toàn đội ngũ công chức là đầu mối kiểm soát TTHC; niêm yết, công khai TTHC đầy đủ, rõ ràng… Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm giúp UBND huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai và phối hợp đề xuất việc xét thi đua, khen thưởng đối với hoạt động kiểm soát TTHC tại các cơ quan, địa phương; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện; kịp thời tham mưu giúp UBND huyện giải quyết, xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ đột xuất có liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC.

Phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện và các đơn vị có liên quan đảm bảo kinh phí thực hiện. Thủ trưởng các phòng chuyên môn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch thực hiện kiểm soát TTHC ở cơ quan mình, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định.

                                                                                                                                                                               Ngọc Thanh

Liên kết Liên kết