Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước
02/11/2020

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) về đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã-thị trấn tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính (CCHC); tầm quan trọng, ý nghĩa và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đồng thời nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy Đảng, chính quyền; tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp góp ý, tham gia hoàn thiện TTHC, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời nội dung như các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, tuyên truyền việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, các TTHC đã được đơn giản hóa; tuyên truyền việc phân cấp, thẩm quyền quản lý Nhà nước huyện, cấp xã, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ. Tuyên truyền việc kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc huyện. Đồng thời tuyên truyền và thực hiện tốt Đề án vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức, Đề án vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức đảm bảo đúng vị trí; về tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công cức, viên chức làm việc trong bộ máy hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. 

Tuyên truyền cải cách tài chính công, cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính Nhà nước; việc thực hiện quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công của các đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn. Khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí; … Tuyên truyền đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp về việc gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Thông tin kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về các quy định hành chính, TTHC. Công khai kịp thời danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết qua dịch vụ Bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành tỉnh, UBND huyện, UBND cấp xã. Triển khai thực hiện Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời tuyên truyền những cách làm hay, mô hình điển hình tiên tiến trong CCHC tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn…

Nhật Lam

 

Liên kết Liên kết