Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

GCĐ phát động chuyên đề thi đua “đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2021
GCĐ phát động chuyên đề thi đua “đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2021 - 01/04/2021

​ Trên cơ sở kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện; Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện ban hành kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn huyện năm 2021 với các nội dung chủ yếu như: Tiếp...

​ Trong năm 2021, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC được gắn với c...
​ Ngày 30/12/2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện với các nội dung trọng tâm như: triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030...
​ Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) về đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND...
​ Thực hiện kế hoạch của UBND huyện về kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác văn thư-lưu trữ trên địa bàn huyện năm 2020. Theo đó, UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra và giao Phòng Nội vụ làm trưởng đoàn. Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ quan chuyên môn thuộ...
Trong những năm qua, UBND xã Tân Tây luôn quan tâm lãnh chỉ đạo trong công tác cải cách hành chính, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng công chức, thường xuyên nhắc nhỡ công chức chuyên môn thực hiện đúng quy định, đúng quy trình, đặc biệt là công chức làm việc tại...
Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020, ngày 14 tháng 01 năm 2020 của ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 với 07 nhiệm vụ lớn và tổ chức triển khai cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bà...
GCĐ: phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn huyện năm 2020
GCĐ: phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn huyện năm 2020 - 28/02/2020

​ Ngày 21/02/2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn huyện năm 2020 với các nội dung chủ yếu như: Về công tác thi đua: Tiếp tục đẩy mạnh thực hi...

Xem thêm >>

Liên kết Liên kết