Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

​ nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo sự thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính. 6 tháng đầu năm 2021, UBND thị trấn tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản...
​ Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 10/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện (UBND) về công tác Văn thư, Lưu trữ trên địa bàn huyện năm 2021; Để kịp thời đánh giá kết quả, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các...
Tăng cường phát hành văn bản điện tử theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Tăng cường phát hành văn bản điện tử theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ - 15/05/2021 (số lượt xem: 46)

​ Để triển khai thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ, UBND huyện đã ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện một số quy định mới tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư. Trong đó, có triển khai quy định về việc phát hành đố...

GCĐ phát động chuyên đề thi đua “đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2021
GCĐ phát động chuyên đề thi đua “đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2021 - 01/04/2021 (số lượt xem: 76)

​ Trên cơ sở kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện; Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện ban hành kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn huyện năm 2021 với các nội dung chủ yếu như: Tiếp...

​ Trong năm 2021, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC được gắn với c...
​ Ngày 30/12/2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện với các nội dung trọng tâm như: triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030...
​ Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) về đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND...
​ Thực hiện kế hoạch của UBND huyện về kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác văn thư-lưu trữ trên địa bàn huyện năm 2020. Theo đó, UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra và giao Phòng Nội vụ làm trưởng đoàn. Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ quan chuyên môn thuộ...
Xem thêm >>

Liên kết Liên kết