Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

​ Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) về đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND...
​ Thực hiện kế hoạch của UBND huyện về kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác văn thư-lưu trữ trên địa bàn huyện năm 2020. Theo đó, UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra và giao Phòng Nội vụ làm trưởng đoàn. Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ quan chuyên môn thuộ...
Trong những năm qua, UBND xã Tân Tây luôn quan tâm lãnh chỉ đạo trong công tác cải cách hành chính, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng công chức, thường xuyên nhắc nhỡ công chức chuyên môn thực hiện đúng quy định, đúng quy trình, đặc biệt là công chức làm việc tại...
Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020, ngày 14 tháng 01 năm 2020 của ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 với 07 nhiệm vụ lớn và tổ chức triển khai cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bà...
GCĐ: phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn huyện năm 2020
GCĐ: phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn huyện năm 2020

​ Ngày 21/02/2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn huyện năm 2020 với các nội dung chủ yếu như: Về công tác thi đua: Tiếp tục đẩy mạnh thực hi...

Gò Công Đông: Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện
Gò Công Đông: Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện

Công tác CCHC được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của các cấp, các ngành. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện, ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông ban hành kế hoạch với...

Gò Công Đông: Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định tiêu chí số 7,8 về xây dựng nông thôn mới
Gò Công Đông: Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định tiêu chí số 7,8 về xây dựng nông thôn mới

​     Sáng ngày 25/2, Sở Thông tin và Truyền thông do ông Nguyễn Văn Vững - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đến thẩm định tiêu chí số 7,8 về Thông tin và Truyền thông trong bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 của 03 xã Bình Nghị...

​ Cải cách hành chính là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện Gò Công Đông nói chung và cũng là một trong những chỉ tiêu trong tiêu chí xây nông thôn mới nói riêng. Trong 10 năm qua ở huyện...
Xem thêm >>

Liên kết Liên kết